Játékszabályzat

TnB Photography Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a TnB Photography (1071 Budapest, Damjanich 11-15.).

2. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező, 18 életévet betöltött személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

 

3. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/TnBPhotography1) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2019. szeptember 10-től 2019. október 10. napjáig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a TnB Photography Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott eseményben az adott posztot like-olja és hozzászólásban az esküvője dátumát és helyszínét megadja.

3.4. A nyeremény sorsolására 2019. október 10-én kerül sor. A sorsolás nyerteseit a Szervező a TnB Photography Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertesek a nyereményt e-mail útján kapják meg névre szóló utalvány formájában.

 

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2019. szeptember 10. 21:00 óra

A Játék zárónapja: 2019. október 10. 19:59

 

5. Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2019. október 10. 21:00

 

6. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint:

– Első díj: 1 db esküvői fotós szolgáltatás, 100 %-os kedvezménnyel melynek tartalma a következő:

  • 12 óra egybefüggő rendelkezésre állás az esküvő napján, 1,5-2 óra kreatív fotózással
  • Legalább 800 db utómunkázott kép, USB Pendrive-on átadva
  • 1 fotós, professzionális felszereléssel
  • Jegyes fotózás 1-1,5 óra időtartamban
  • 3-4 perc hosszúságú “Same-day slideshow” az esküvő napján levetítve
  • Saját webgaléria a képek gyors megosztásához

 

– Második díj: 1 db esküvői fotós szolgáltatás, 40 %-os kedvezménnyel melynek tartalma a következő:

  • 12 óra egybefüggő rendelkezésre állás az esküvő napján, 1,5-2 óra kreatív fotózással
  • Legalább 800 db utómunkázott kép, USB Pendrive-on átadva
  • 1 fotós, professzionális felszereléssel
  • Jegyes fotózás 1-1,5 óra időtartamban
  • 3-4 perc hosszúságú “Same-day slideshow” az esküvő napján levetítve
  • Saját webgaléria a képek gyors megosztásához

 

– Harmadik díj: 1 db esküvői fotós szolgáltatás, 20 %-os kedvezménnyel melynek tartalma a következő:

  • 12 óra egybefüggő rendelkezésre állás az esküvő napján, 1,5-2 óra kreatív fotózással
  • Legalább 800 db utómunkázott kép, USB Pendrive-on átadva
  • 1 fotós, professzionális felszereléssel
  • Jegyes fotózás 1-1,5 óra időtartamban
  • 3-4 perc hosszúságú “Same-day slideshow” az esküvő napján levetítve
  • Saját webgaléria a képek gyors megosztásához

A nyeremény nem tartalmazza a fotózás helyszínének használatával, illetve használatának engedélyezésével kapcsolatos díjakat, költségeket valamint Budapesten kívül tartandó esküvők utazási költségeit.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a TnB Photography hivatalos Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a második helyezett válik jogosulttá az első díjra, a harmadik helyezett pedig a második díjra, a harmadik díj pedig újra sorsolásra kerül. A nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

 

7. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

8. Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A TnB Photography (1071 Budapest, Damjanich 11-15.)., továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét biztosítsák.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (photo@tnbphoto.hu)

9. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

10. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11. Záró rendelkezések

 11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.